Blogg

Olagliga avlopp, ett problem av bibliska mått! Biobox + Cinderella är en lösning!

Artikeln nedan, “Tuffa krav för olagliga avlopp”, är saxad från tidningen Ljusnan och belyser det stora problemet/utmaningen kommunerna står inför när det gäller enskilda avlopp. Det är ett projekt av bibliska mått att ordna med alla icke godkända avlopp över vårt avlånga land. Cinderella Sverige, med produkten Cinderella förbränningstoalett i spetsen, har i alla fall en lösning på problemet. Med en BioBox + en Cinderella förbränningstoalett löser du ditt enskilda avlopp i harmoni med naturen! Ta kontakt med oss så förklarar vi hur du löser din utmaning och inte fortsätter vara en ”miljöbov”!

Tuffa krav gäller för olagliga avlopp

I Hälsingland finns det drygt 32 600 fastigheter som har avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Nästan vart femte skulle kunna vara olagligt. Och tuffa krav väntar för nya anläggningar. I hela Gävleborg finns det uppskattningsvis totalt 46 200 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. I hela Sverige beräknas 37 procent av de enskilda avloppen vara undermåliga och 19 procent olagliga. Med de siffrorna som grund skulle det i så fall i vårt län finnas 17 100 undermåliga avlopp, varav 8 800 är olagliga.

Ett olagligt avlopp innebär till exempel att vatten rinner orenat rakt ut i naturen. Det finns siffror på att 180 000 enskilda avlopp i landet har varit olagliga sedan slutet av 1960-talet.

Det visar den årliga enkät som YVS-fabrikanternas råd (vvs-och va-industrins branschorganisation) har gjort. Man samarbetar med Aktionsgrupp små avlopp, som jobbar för en ökad och ökad hållbar åtgärdstakt av landets enskilda avlopp för en bättre vattenmiljö och hälsa. Enkäten visar också att åtgärdstakten kan variera från kommun till kommun. I Söderhamn skulle det ta 173 år att åtgärda alla undermåliga avlopp med dagens takt. Under 2016 beviljades nämligen tillstånd för att åtgärda 0,58 procent av de enskilda avloppen i Söderhamn, enligt enkäten. I Nordanstig och Hudiksvall skulle det ta 65 år. Under 2016 beviljades tillstånd för att åtgärda 1,53 procent av de enskilda avloppen i både Hudiksvall och Nordanstig, enligt undersökningen. – Varför vi gör enkäten handlar om att få en bild av hur hög åtgärdstakten är, säger Daniel Hedlund för VYS-fabrikanternas råd.

Sedan 2006, när undersökningen började göras, kunde man se en positiv trend att åtgärdstakten ökade, men årets siffror visar på en dipp och att åtgärdstakten har sjunkit. – En orsak är att en ny lagstiftning för avlopp är på gång. Många väntar på vad som sker nu. I många kommuner handlar det också om politisk vilja, säger Daniel Hedlund. Det är miljö- och energidepartementet som nu jobbar med en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp. Just nu pågår remisstiden och förhoppningen är att lagstiftningen börjar gälla från och med nästa år 2018.

I förslaget till lag ingår ett nytt krav på en oberoende kontroll av enskilda avlopp vart tionde år, men enbart för nya avloppsanläggningar. Men Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd, är inte nöjd med dessa eventuella förändringar. – Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att kontrollerna ska ge önskad effekt är det också viktigt att de utförs med ett betydligt tätare intervall än vart tionde år, säger Anders Mårtensson.

Antal fastigheter som inte är anslutna till kommunens avloppsnät:

 • Bollnäs: 5 522
 • Hudiksvall: 8 816
 • Ljusdal: 6 144
 • Nordanstig: 4 263
 • Ovanåker: 2 937
 • Söderhamn: 5013

Antal år för att åtgärda alla undermåliga avlopp (dagens takt):

 • Bollnäs: 74 år
 • Hudiksvall: 65 år
 • Ljusdal: 90 år
 • Nordanstig: 65 år
 • Ovanåker: 75 år
 • Söderhamn: 173 år

Artikeln ” Tuffa krav gäller för olagliga avlopp” är skriven av Klas-Göran Sannerman, tidningen Ljusnan

Slamtömning i skärgården via båt eller slambil anstränger plånboken.

Slamtömning i skärgården via båt eller slambil anstränger naturen och plånboken.

Enligt kommunerna är det smartaste för miljön och ekonomin att återföra näringsämnen till jorden och tillvarata gråvatten lokalt. Det måste dock skötas i enlighet med de regler och förordningar som finns. Det finns ett hundratal permanent bebodda öar i skärgården utan fast vägförbindelse. Alla transporter är utmanande då vi förlitar oss på skärgårdsförbindelserna och våra egna båtar.

Under sommaren ökar befolkningen på öarna mångfalt och kapaciteten på reningsverken blir till extrema nivåer.

– Slam är avfall och får inte släppas ut i egen skog eller åker utan rening. Därmed transporteras de från ytterskärgården till reningsverk på fastlandet, vilket är dyrt, säger Petri Huovila, miljöinspektör i Parainen stad.

Enligt Petri Huovila är det smartaste för miljön och ekonomin att återföra näringsämnen till naturen och tillvarata dem lokalt.
– Näringen har kommit från jorden och ska återföras dit. Kommunala reningsverk släpper ut renat avloppsvatten i havet och även om det är till 90 % rent belastar näringsämnen havet och skapar övergödning. Det är bättre att näringen tas upp i jorden vid den egna fastigheten, framhåller Huovila.

Stugans avlopps- och toalettfrågor löses enkelt med Biobox och en Cinderella förbränningstoalett

Reningen av gråvatten samt hushålls- och toalettavfall (svartvatten) i en stuga kan vara utmanande, särskilt om stugan ligger långt ut i skärgården med utmanande förbindelser. Biobox är ett smidigt sätt att hantera gråvatten i en stuga/fritidshus, lika enkelt som miljövänligt.

Mer och mer tid tillbringas i stugan (speciellt under pågående pandemi), då vill du att vistelsen ska vara bekväm på alla sätt. Längre semester och distansarbete gör också att vi tillbringar mer tid i vårt sommarhus. Då behövs funktionella lösningar för hantering av både grå- och svartvatten. Biobox hanterar ditt gråvatten och beroende på hur mycket tid (och hur många som är där samtidigt) väljer du storlek utifrån kapacitet på de olika boxarna (M, XL och XL plus). Svartvattnets utmaningar löser du lätt med en Cinderella förbränningstoalett.

Samtidigt som kraven på stugan växer vill vi också värna om miljön och naturen. Avfallssortering och rening av avloppsvatten blir allt viktigare (frågan är också reglerad i lag) och fler och fler vill ”göra rätt för sig” då vi bl.a. kan läsa om att Östersjön mår allt sämre och sämre. Där spelar övergödningen från reningsverk en stor roll.